Vrednotenje vplivov rabe obnovljivih virov energije na naravo

Za območje Triglavskega narodnega parka smo v GIS DSS vnesli območja mirnih con izbranih prostoživečih živali. Interpretacija rezultatov je v teku.

Za območje Triglavskega narodnega parka smo v GIS DSS vnesli območja mirnih con izbranih prostoživečih živali. Interpretacija rezultatov je v teku. (c) Triglavski narodni park

 

Do kolikšne mere je raba obnovljivih virov upravičena? In kako lahko zmanjšamo nasprotja z ohranjanjem biotske pestrosti? Partnerji projekta recharge.green so razvili računalniške sisteme za podporo pri odločanju

Strokovnjaki projekta so izračunali teoretični potencial za izbrane obnovljive vire energije v pilotnih območjih. Pri tem ne smemo spregledati narave in njenih ekosistemskih storitev. Za rešitev tega izziva so projektni partnerji EURAC, Univerza Trento, IIASA in Zavod za gozdove Slovenije razvili sisteme za pomoč pri odločanju, ki nam pomagajo oceniti upravičenost rabe obnovljivih virov energije.

Sistem za podporo pri odločanju upoštevajo tehnološko, teoretično in ekonomsko komponento. S sistemom lahko pripravimo različne scenarije in ocenimo možen vpliv rabe obnovljivih virov energije na ekosistemske storitve. V Triglavskem narodnem parku, na primer, smo posebno pozornost namenili Natura 2000 vrstam in habitatnim tipom. S pomočjo sistema za odločanje, so strokovnjaki primerjali mape potencialne izrabe biomase z mapami, ki prikazujejo izbrana pomembna območja za Natura 2000 vrste in habitatne tipe. Pri načrtovanju rabe obnovljivih virov energije lahko s pomočjo tovrstnih sistemov odločanja ocenimo vpliv na naravo. Tako sta raba obnovljivih virov in ohranjanje narave bolje uravnotežena.

Za celovito presojo vpliva rabe obnovljivih virov na naravo je potrebno opraviti postopek celovite presoje na okolje. Ta postopek je še posebej potrebno izpeljati na zavarovanih in Natura 2000 območjih. Partnerji projekta recharge.green lahko pri ocenjevanju vplivov obnovljivih virov energije s pomočjo tovrstnih sistemov odločanja in postopkov presojanja primerjajo rezultate različnih sistemov. Na koncu bo projektna skupina pripravi priporočila o tem, kako obstoječe postopke izboljšati.