Projekt recharge.green je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa Območje Alp. Program Območje Alp je program transnacionalnega teritorialnega sodelovanja na območju Alp. Pri spodbujanju trajnostnega regionalnega razvoja sodelujejo partnerji iz sedmih alpskih držav. Program predvideva investiranje 130 milijonov € v ciljne projekte, s katerimi bodo partnerji razvili skupne rešitve za določena vprašanja alpskega prostora po treh prednostnih nalogah: prednostna naloga 1: konkurenčnost in privlačnost; prednostna naloga 2: dostopnost in povezljivost; prednostna naloga 3: okolje in preprečevanje tveganj.

Projekt recharge.green spada v tretjo programsko prioriteto: okolje ter preprečevanje naravnih in okoljskih tveganj. Prispeva k ciljem varovanja, upravljanja in izboljševanja naravnih in kulturnih dobrin za zagotavljanje trajnostnega razvoja. S krepitvijo odpornosti ekosistemov prispeva k preprečevanju in omilitvi vplivov podnebnih sprememb. Povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov temelji na strateškem povezovanju dobaviteljev energije in civilne družbe. Alpe se pri ohranitvi edinstvenosti območja soočajo z veliko različnimi izzivi. Projekt s pomočjo mednacionalnega dialoga med deležniki pomaga pri spopadanju z izzivi v tem prostoru. Pripravlja temelje za iskanje in izmenjavo izvirnih rešitev, ki so prilagojene potrebam območja. Proizvodnja energije iz obnovljivih virov poteka predvsem na podeželju v ožjem območju Alp, medtem ko višek porabe energije predstavljajo urbane aglomeracije in mesta. Skupno iskanje izvirnih modelov za zmanjšanje razlik med omenjenimi območji bo pomagalo ublažiti obstoječe prostorske in socialne neenakosti.

> Program Območje Alp www.alpine-space.eu

> GD za regionalno politiko http://ec.europa.eu/regional_policy/index_sl.cfm (Vsebuje tudi informacije o Evropskem skladu za regionalni razvoj)