Želimo pokazati, da je v Alpah mogoče hkrati pridobivati energijo iz obnovljivih virov in zagotavljati trajnostno rabo tal, s čimer ohranjamo biotsko pestrost in tla.“ Za dosego tega cilja je 16 projektnih partnerjev razvilo strategije in orodja.

Projektne aktivnosti so razdeljene v delovne sklope:

  • „Information and Publicity“ vodi CIPRA. Sklop obsega dejavnosti povezane s posredovanjem raziskovalnih izsledkov deležnikom, nosilcem odločanja, nevladnim organizacijam in mladini.
  • „Potentials and Conflicts“ obsega analizo možnih scenarijev rabe obnovljivih virov energije v Alpah ter analizo možnih konfliktov pri njihovi rabi. Sklop vodi Evropska akademija iz Bolzana (EURAC).
  • „Economic dimension of recharge.green“ temelji na rezultatih prejšnjega sklopa in obsega izdelavo modelov za podporo odločanju pri načrtovanju rabe obnovljivih virov energije. Sklop vodi Mednarodni inštitut za uporabno sistemsko analizo (IIASA).
  • „Testing and Implementation“ obsega preverjanje razvitih modelov in orodij v testnih območjih. Ugotoviti je potrebno, ali so izsledki prenosljivi v ostala alpska območja. Vodilni partner tega sklopa je Triglavski narodni park (TNP).
  • „Dissemination“ je sklop, posebej namenjen posredovanju rezultatov do ciljnih skupin. Pripravljen bo mednarodni priročnik za politike in nosilce odločanja s predstavljenimi predlogi rešitev. Vodilni partner sklopa je Agencija za okolje Republike Avstrije (Umweltbundesamt).

Nosilec projekta recharge.green je Inštitut za ekologijo prostoživečih živali (FIWI) z Veterinarske fakultete na Dunaju. Projektni konzorcij združuje partnerje z različnih področij, pomembnih za pridobivanje obnovljive energije in trajnostno ohranjanje rabe prostora, kar odločilno prispeva k usklajenem načrtovanju rabe obnovljivih virov energije, trajnostni rabi prostora in varstvu rastlinskih in živalskih vrst.

Rezultati projekta recharge.green pomembno prispevajo k implementaciji različnih direktiv in strategij EU (med drugim direktive o obnovljivih virih energije, strategije Europa 2020, habitatne in ptičje direktive in različnih strategij ohranjanja biotske pestrosti in varstva tal) ter prispevajo k implementaciji Alpske konvencije.