Biomass (c) Heinz Heiss
Projektni partnerji bodo za območje Alp preverili tehnične in ekonomske možnosti izrabe obnovljivih virov energije iz biomase ter vodno, vetrno in sončno energijo. Ob tem bodo hkrati raziskali ekosistemske storitve, predvsem navrstno pestrost in tla ter poiskali in razvrstili vroče točke.

Stanje

Projektni partnerji bodo najprej ocenili obstoječe stanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov v Alpah, izdelali scenarije in določili nabor kvalitativnih kazalnikov za primerjavo pravnih okvirov, deležnikov, procesov, gonilnih sil na trgu z energijo, ter analizo možnosti sodelovanja med različnimi regijami. Izdelana bo analiza medsebojnih učinkov med proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in ohranjanjem biotske pestrosti ter drugih ekosistemskih storitev. Projektna skupina bo opredelila strategije, cilje in deležnike za vse upravljavske ravni. Opisane naloge so del sklopa 4, “Potenciali obnovljivih virov energije in konflikti”.

Več informacij o orodjih in modelih, razvitih v okviru projekta recharge.gree, je na voljo v naslednjih zavihkih:

Modeliranje proizvodnje obnovljivih virov energije

Podatke o dejanskem stanju izrabe obnovljivih virov energije bodo projektni partnerji uporabili za razvoj sistemov za podporo pri odločanju (DSS) o izrabi obnovljivih virov energije. Sistemi bodo upoštevali tako gospodarske kot ekološke vidike izrabe. Partnerji bodo uporabljali predvsem prostorsko eksplicitni “BeWhere model“, ki ga je razvil avstrijski projektni partner International Institute for Applied Systems Analysis – Ecosystems Services and Management (IIASA), pri iskanju optimalnih velikosti elektrarn in njihovem prostorskem umeščanju pa bodo uporabljali tudi italijanski model “BIOMASFOR”. Model omogoča presojo tudi ostalih obnovljivih virov energije, kot je vodna, vetrna in sončno energija. Oblikovanje sistemov za podporo odločanju je glavna naloga v sklopu 5, “Gospodarske razsežnosti obnovljivih virov energije.”

Več informacij o orodjih in modelih, razvitih v okviru projekta recharge.gree, je na voljo v naslednjih zavihkih:

Prednosti

Pri raziskavi ekonomskih in ekoloških učinkov bodo partnerji uporabili na novo razviti koncept, imenovan “krivulja mejnih stroškov varovanja”. Kot kriterij za postopno izločanje neprimernih območij za pridobivanje energije bodo uporabili razvrstitev območij, na primer po vročih točkah biotske pestrosti. V območjih z višjo stopnjo varstva bodo stroški na enoto proizvodnje obnovljivih virov energije relativno višji v primerjavi z območji z nižjo stopnjo varstva. Takšni podatki predstavljajo vhod v DSS. Nosilci odločanja lahko uporabljajo orodje interaktivno kot pripomoček pri izdelavi načrtov. Orodje bo dostopno na svetovnem spletu kot del že obstoječega interaktivnega vprašalnika o biotski raznovrstnosti in ekološki povezanosti (Jecami), ki je nastal v okviru pravkar končanega projekta za območje Alp ECONNECT. Partnerji bodo predvidoma DSS uporabili na svojih testnih območjih, odvisno od dostopnosti vhodnih podatkov modela.