Vrednost rezultatov projekta je zlasti odvisna od tega, kje in kako so bili rezultati preverjeni in uporabljeni. Projektne aktivnosti, povezane s trajnostnim pridobivanjem energije iz obnovljivih virov energije, bodo potekale v petih testnih območjih: Triglavski narodni park (Slovenija), Narodni park Alpi Marittime (Italija), Pokrajina Belluno (Italija), Vorarlberg/Predarlško (Avstrija), Bavarska (Nemčija) in Francoske severne Alpe.

Glavne projektne aktivnosti v testnih območjih (zbrane v delovnem sklopu 6 »Preverjanje in uporaba«) so odvisne od okoljskih in družbenih značilnosti območja. Aktivnosti bodo potekale v obliki dialoga med različnimi interesnimi skupinami na različnih ravneh in širšo javnostjo. Projektne aktivnosti imajo naslednje poudarke:

  • preverjanje orodij in modelov v praksi
  • prenos in uporaba strateških rezultatov
  • preverjanje postopka strateške presoje vplivov na okolje na različnih ravneh ter pri različnih strategijah izrabe obnovljivih virov energije

Pobude, izhajajoče iz aktivnosti projekta recharge.green v testnih območjih, bodo uspešne takrat, ko bo dosežen temeljni cilj: v Alpah zagotoviti uravnoteženost med izrabo energije ter naravo.

Novize

18.12.2013 Trenutno stanje v pilotnih regijah

06.06.2013 Pilotna območja: uporabiti in izboljšati