Pilotna območja: uporabiti in izboljšati

V nekaterih pilotnih območjih bodo proučene možnosti za izrabo lesne biomase ob najmanjših možnih škodljivih posledicah za naravo.

Šest pilotnih območij v šestih različnih alpskih državah predstavljajo v projektu različne cilje, potrebe in pričakovanja. Povzetek pomena pilotnih območjih.

Partnerji projekta recharge.green v prvem koraku razvijajo strategije in modele za ocenjevanje stroškov in koristi pridobivanja energije iz obnovljivih virov. Sledi preizkus strategij in modelov v pilotnih območjih. Pri presoji praktičnosti razvitih strategij in modelov ter za njihov nadaljni razvoj je pomembna široka paleta rezultatov iz pilotnih območij.

Voda, lesna biomasa in veter so najpomembnejši viri obnovljive energije v pilotnih območjih. Gozdna lesna biomasa je v ospredju v slovenskem pilotnem območju. Z analizo obstoječih virov in obsega povpraševanja v Triglavskem narodnem parku želimo zagotoviti trajnostno rabo tega vira. Podobna analiza bo potekala v parku Alpi Marittime v Italiji. Tu bodo potekale tudi raziskave o potencialih hidroelektrarn ter njihovem vplivu na biotsko pestrost voda. V italijanski pokrajini Belluno raziskave dajejo poudarek na majhnih hidroelektrarnah in njihovih vplivih na občutljiva vodna telesa. V pilotnem območju francoskih Alp bodo za področja, ki jih pestijo visoka poraba vode in preteči vplivi podnebnih sprememb poskušali poiskati rešitve. Podobno želijo bavarska elektrarne (Bayerische Elektrizitätswerke GmbH) na reki Iller izboljšati svoje zmogljivosti ob upoštevanju trajnosti ter varovanja ribjih populacij. V pilotnem območju Vorarlberg (Avstrija) pa bo proučeno, kakšne so možnosti za uporabo obnovljivih virov energije ob upoštevanju biotske pestrosti in ohranjanju ekološke povezljivosti.