Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerza Ljubljana

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL) deluje na področju raziskovanja gozdne ekologije in trajnostnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. V ospredju raziskovanja so vprašanja dinamike gozdnih sestojev, dolgoročnih sprememb njihove strukture kot posledica različnih dejavnikov, na primer okoljskih sprememb in vplivov gospodarjenja. UL aktivno sodeluje v več mednarodnih projektih in akcijah, povezanih s projektom recharge.green (npr. project ARANGE znotraj 7. okvirnega programa, COST akcija SENSFOR).

UL bo v projektu recharge.green nudil strokovno podporo pri analizi možnosti izkoriščanja lesne biomase in ter vplivu na vrstno pestrost v testnem območju Triglavski narodni park. UL bo skupaj z ostalimi slovenskimi projektnimi partnerji analiziral obstoječo raven proizvodnje obnovljive energije, vrstno pestrost in ostale ekosistemske storitve ter ohranjenost tal in ter možne konflikte med povečanjem rabe obnovljivih virov energije in vrstno pestrostjo. Pripravljene bodo usmeritve za usklajeno rabo obnovljivih virov energije ob ohranjanju vrstne pestrosti. Poleg tega bo UL prispevala k pregledu zakonskih okvirov pri rabi obnovljivih virov energije v gorskih območjih z namenom razvijanja naprednih sistemov upravljanja krajih v alpskem prostoru.

> www.bf.uni-lj.si

Kontakt:
Andrej Bončina, eMail, +386 13203500

Aleš Poljanec, eMail, +386 13203508

> nazaj na Partnerji