Bled, 23. 12. 2014

Sodelujoči dijaki Poletne šoli na Pokljuki so na zaključnem dogodku v Infocentru Triglavska roža Bled 17. decembra 2014 predstavili ugotovitve raziskav o tleh, rastlinstvu, živalstvu, biomasi in ekosistemskih storitvah. Poletne šole, ki je potekala junija 2014 v okviru projekta recharge.green, se je udeležilo 24 dijakov in 10 šolskih mentorjev iz Biotehniškega centra Naklo, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, II. gimnazije Maribor ter Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. V programu so sodelovali strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete – Oddelka za gozdarstvo, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Triglavskega narodnega parka.

Dijaki so zanimive ugotovitve poletne šole predstavili širši javnosti s pomočjo predstavitev in plakatov. Skupina za raziskovanje živali je našla več kot 50 osebkov planinskih pupkov (Mesotriton alpestris) in opazovala triprstega detla (Picoides trydactylus). Skupina za rastline je v različnih habitatnih tipih popisala 150 rastlinskih vrst, od tega kar 20 zavarovanih in 15 vrst rdečega seznama. Skupina za biomaso gozdnih ekosistemov je spoznavala metode za ugotavljanje razpoložljivih kapacitet lesne biomase za energetske namene, skupina za ekosistemske storitve pa je ugotovila izjemno raznovrsten pomen Pokljuke za njene obiskovalce in upravljavce. Dijaki in mentorji so izrazili željo, da bi podobne poletne šole potekale tudi v prihodnje, saj so si dijaki pridobili dragocene izkušnje o terenskem delu in strokovni obdelavi podatkov ter interpretaciji le-teh.

Foto: Andrej Kuhelj

Osrednji namen projekta recharge.green je izdelava celostne strategije za rabo in izkoriščanje obnovljivih virov energije ter sistemov trajnostne rabe tal ob hkratnem ohranjanju biotske pestrosti v alpski regiji – v primeru Slovenije na področju Triglavskega narodnega parka. Projekt predvideva ovrednotenje biotske pestrosti v TNP, pripravo modelov rabe tal in vrednotenje ekosistemskih storitev ter ocenjevanje nosilne sposobnosti ekosistema glede na produkcijo in rabo virov obnovljive energije. Projekt poteka od oktobra 2012 do junija 2015 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp.

V projektu poleg TNP sodelujejo še Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo.

Več informacij:
dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire, Borut.Vrscaj@kis.si

Alenka Petrinjak, Triglavski narodni park, alenka.petrinjak@tnp.gov.si, 04/5780225

> PDF