Gozdovi v Sloveniji: premišljeno večnamensko gospodarjenje za zagotavljanje raznovrstnih storitev

Na delavnici so raziskovalci, upravljavci in oblikovalci politik presojali, kako zagotoviti biodiverziteto in druge ekosistemske storitve gozdov.  © Andrej Arih

Na delavnici so raziskovalci, upravljavci in oblikovalci politik presojali, kako zagotoviti biodiverziteto in druge ekosistemske storitve gozdov.
© Andrej Arih

Ohranjanje biodiverzitete in ostalih gozdnih ekosistemskih storitev za družbo zahteva premišljeno ravnanje z gozdovi. Na delavnici so znanstveniki, upravljavci, oblikovalci politik in drugi strokovnjaki razpravljali o načinu uresničevanja večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 66 udeležencev je presojalo sedanji pristop večnamenskega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Glavni rezultati delavnice:

  • ustrezno in premišljeno ravnanje z gozdovi je nujno za ohranitev biodiverzitete ter preprečevanje nasprotij pri rabi gozdov,
  • biomaso je mogoče pridobivati iz zavarovanih območij, če je njena raba usklajena z ostalimi zahtevami do gozdov,
  • določitev območij s poudarjenimi funkcijami in zavarovanih območij gozdov je pomembno za večnamensko gospodarjenje z gozdovi, za sodelovanje v prostorskem načrtovanju, dviganje zavedanja o pomenu gozdov, ovrednotenje ekosistemskih storitev idr.,
  • cilji gospodarjenja bi morali biti bolj jasno opredeljeni skupaj s pomembnimi deležniki, kot so lastniki gozdov, naravovarstvene institucije, lokalne skupnosti, javnost idr.,
  • prikaz območij s poudarjenimi funkcijami bi morali poenostaviti, da bi prikazovala najpomembnejše ekosistemske storitve v gozdnem prostoru.

Delavnico »Večnamensko gospodarjenje z gozdovi: funkcije gozda, ekosistemske storitve in prednostna območja« sta organizirala Zavod za gozdove in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) decembra 2013.

Nadaljnje informacije: http://blog.recharge-green.eu/workshop-on-local-biomass-production-and-multi-objective-forest-management/