”Biodiverziteta ima pri obnovljivih virih energije vse večji pomen”

Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV)

Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV) (c) Matteo Cesca

Intervju z Matteom Cesco z Agencije za okolje pokrajine Veneto (ARPAV), predstavnikom opazovalne organizacije pri projektu recharge.green

  1. Kaj je spodbudilo Agencijo za okolje pokrajine Veneto (ARPAV), da se pridruži projektu recharge.green kot opazovalka ?

Pri projektu recharge.green je prišlo do sodelovanja s pokrajino Veneto na področju upravljanja vodnih virov, izmenjave podatkov o pretokih vodotokov, podatkov o hidroelektrarnah in tehničnih podatkov o vodni energiji. V tem pogledu predstavljajo spoznanja projekta recharge.green nove informacije.

  1. Kako lahko Agencija za okolje pokrajine Veneto prispeva k projektu?

Agencija za okolje lahko poskrbi, da rezultati projekta recharge.green in rezultati podobnih predhodnih projektov, kjer smo bili partnerji, postanejo dostopni širši javnosti in s tem doda vrednost. Poleg tega lahko pomagamo širiti znanstvena, tehnična in za upravljanje pomembna spoznanja na področju vodne energije, obnovljivih virov energije in upravljanja voda.

  1. Ali pridobivanje obnovljivih virov energije na območju Alp upošteva ohranjanje biodiverzitete in krajine?

Rezultati že dokončanih evropskih projektov so pokazali, da imata biodiverziteta in ohranjanje krajine vse večji pomen pri načrtovanju obnovljivih virov energije. Mnogi pred kratkim zaživeli projekti ponujajo metode za vključitev okoljskih in krajinskih indikatorjev v procese odločanja. Sistem za podporo odločanju pri projektu recharge.green je en takšen primer.

  1. Kako ocenjujete učinke pridobivanja obnovljivih virov energije na ekosistemske storitve v Alpah?

Učinke pridobivanja obnovljivih virov energije na ekosistemske storitve je potrebno razumeti v njihovi celoti. To na eni strani pomeni gradnjo hidroelektrarn, na drugi strani pa v večji meri neposredne in posredne stroške, ki nastanejo s posegom v okolje in krajino. Pri tem je potrebno izvesti analizo stroškov in koristi, ki ovrednoti možne učinke na ekosistemske storitve.